CPE – Egzamin na poziomie C2

Egzamin CPE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). To oznacza, że osoba posługująca się językiem na tym poziomie z łatwością rozumie właściwie wszystko, co słyszy lub czyta. Problemu nie stanowi dla niej streszczanie informacji pochodzących z różnych źródeł. Swoje myśli wyraża płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, potrafi też oddać subtelne różnice znaczenia w złożonych wypowiedziach. Jeśli chcesz dowieść, że znasz angielski na poziomie wykształconej osoby, dla której język angielski jest językiem ojczystym, to egzamin CPE jest właśnie dla Ciebie.

CPE Exam Papers

Egzamin CPE, podobnie jak FCE i CAE składa się z pięciu części (Exam Papers), testujących czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Testowana jest także znajomość gramatyki i zasobu słownictwa, który na poziomie CPE musi być bardzo obszerny i zróżnicowany.

Z jakich części składa się egzamin CPE

Reading Paper (Czytanie): 1 godzina 30 minut

Pierwsza część egzaminu Certificate of Proficiency in English to czytanie z pełnym zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet, czasopism internetowych, materiałów informacyjnych i innych. Reading Paper składa się z czterech części:

  • Multiple choice lexical cloze (w tym zadaniu należy wybrac jedno słowo lub wyrażenie z czterech podanych i uzupełnić nim luki w trzech tekstach, które nie są ze sobą związane tematycznie). W tej części trzeba się wykazać znajomością idiomów, kolokacji, czasowników frazowych i znajomością semantyki.
  • Multiple choice (w tym zadaniu pracuje się na czterech tekstach o podobnej tematyce pochodzących z różnych źródeł. Po każdym tekście pojawiają się dwa pytania wielokrotnego wyboru, na które trzeba odpowiedzieć wybierając jedną odpowiedź.). To zadanie testuje umiejętność wychwycenia szczegółu, opinii, tonu, podejścia do problemu, a także sposobu organizacji samego tekstu.
  • Gapped text – to zadanie wymaga ułożenia we właściwej kolejności paragrafów, które zostały usunięte z tekstu. Celem tego zadania jest przetestowanie rozumienia organizacji tekstu i jego znaczenia jako całości.
  • Multiple choice – w tym zadaniu należy wybrać właściwą odpowiedź z czterech podanych do wyboru. Należy odpowiedzieć w sumie na siedem pytań, odnoszących się do jednego dłuższego tekstu.
 Writing Paper (Pisanie): 2 godziny

W tej części egzaminu należy napisać dwie prace. Każda z nich powinna mieć długość około 300-350 słów.

Pierwszy temat jest obowiązkowy dla wszystkich zdających. Zwykle najpierw trzeba zapoznać się z materiałem (około 100 słów) i na jego podstawie napisać artykuł, esej, list lub propozycję (rekomendację).

Drugie zadanie jest dowolne, można w nim wybierać spośród czterech tematów, a do napisania może być list, artykuł, esej, recenzję, raport lub propozycję (rekomendację) rozwiązania problemu. Piąty temat odnosi się do lektur ustalonych na dany sezon. Jeśli znasz zadane książki, to możesz podjąć się wykonania jednego z trzech zadań z lektury (5a, 5b lub 5c).

 Use of English Paper (Stosowanie struktur językowych): 1 godzina 30 minut

W tej części trzeba się wykazać:

  • umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez uzupełnianie tekstu brakującymi słowami (open cloze) – to ćwiczenie testuje znajomość gramatyki i słownictwa
  • uzupełnianie tekstu właściwą formą podanego wyrazu (word formation) – sprawdza znajomość słownictwa
  • uzupełnianie zestawów 3 zdań jednym słowem użytym w różnym znaczeniu, ale w każdym przypadku musi to być ta sama część mowy (gapped sentences) – to ćwiczenie sprawdza znajomość słownictwa, choć przypomina ćwiczenie na inteligencję
  • przekształcanie zdań z użyciem podanego słowa (key word transformation) – dla każdego pytania najpierw pojawia sie zdanie wprowadzające, po którym następuje słowo kluczowe. Zadanie polega na przekształceniu zdania z użyciem podanego słowa tak, aby jego znaczenie było identyczne ze zdaniem wprowadzającym
  • udzielanie odpowiedzi na pytania i napisanie podsumowania na podstawie krótkiego tekstu (comprehension questions and summary writing task) – do każdego z tekstów są dwa pytania, na które należy odpowiedzieć. Dodatkowo, należy napisać krótki (50-70 słów) tekst podsumowujący oba teksty (dokładne zadanie jest podane w arkuszu egzaminacyjnym)
 Listening Paper (Rozumienie ze słuchu): ok. 40 minut

Listening Paper składa się z czterech części, w których pracuje się na jednym dłuższym lub kilku krótszych tekstach. Każdy z nich jest odtwarzany dwukrotnie.

Część pierwsza (Multiple choice), polega na wysłuchaniu czterech, nie związanych ze sobą tekstów. Do każdego tekstu są dwa pytania z trzema możliwymi odpowiedziami, z których należy wybrać tylko jedną.

Część druga (Sentence completion) to monolog lub rozmowa, w której jedna strona jest bardziej aktywna, trwająca około 3-4 minut. Polecenie polega na uzupełnieniu notatek, które znajdują się na arkuszu. Brakujące informacje trzeba uzupełnić nie więcej niż jednym do trzech słów.

Multiple choice to część trzecia. Do wysłuchania jest rozmowa pomiędzy dwiema lub trzema osobami, trwająca około 3-4 minut. Polecenie polega na odpowiedzi na serię pytań wielokrotnego wyboru (można wybierać spośród czterech możliwych odpowiedzi).

Polecenie czwarte to multiple matching. W nagraniu występuje dwoje rozmówców, którzy w 2-3 minutowej rozmowie wymieniają się opiniami, wyrażają swoje opinie, a druga strona zgadza się lub nie. Pytania do tej części mają formę twierdzeń podsumowujących główne tematy poruszane w rozmowie. Zadaniem Kandydata jest określenie, który rozmówca (czy oboje rozmówców) zgadza się z danym twierdzeniem. Największą trudność w tej części sprawia zgoda lub brak zgody nie wyrażona wprost.

 Speaking (Mówienie): ok. 19 minut

W ostatniej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających. Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi tylko przysłuchuje się rozmowie. Egzamin ustny składa się z trzech części: rozmowy z egzaminatorem (interview); zadania, które wymaga współpracy dwóch zdających i podsumowujących go wypowiedzi indywidualnych (collaborative task) oraz końcowej dyskusji (long turn and discussion). Pomocą w wykonaniu zadań są ilustracje i tablice z informacjami pomocniczymi.

 CPE – Skala ocen

Aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen jest następująca: ocena A – 80 % i więcej; B – 75% – 79 %; C – 60% – 74%. Uzyskanie mniej niż 60% oznacza niezdanie egzaminu: D – 55 % – 59%; E – 54 % i mniej. Liczbę punktów oblicza się z całości egzaminu. Każda z części egzaminu stanowi 20% całości. A więc nawet jeśli „obleje się” jedną część egzaminu, wciąż jest szansa na uzyskanie wysokiego rezultatu dzięki punktacji z innych części.

 Certificate of Proficiency in English – wyniki 2010

W sesji letniej 2010 roku egzamin CPE zdało aż 79% osób, które do niego przystąpiły. Najlepszą ocenę (A) uzyskało 10% zdających, ocenę B – 16% kandydatów, a C – 53%.

 Koszt egzaminu CPE

Egzamin CPE można zdawać przez cały rok, wyłącznie w wersji papierowej, co stanowi różnicę pomiędzy tym egzaminem a egzaminami CAE i FCE. Jego koszt w 2011 roku wynosi 570 PLN.

Więcej szczegółowych informacji, terminy egzaminów CAE i terminy zapisów, a także przykładowe arkusze egzaminacyjne są dostępne na stronie: http://www.britishcouncil.org/pl/poland-cambridge-esol-examinations.htm, a także na stronie http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/Help_with_exams/General_English/CPE.

Tags