Egzamin maturalny z języka obcego sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów szkół średnich w zakresie języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym. Aby przekonać się, czy rzeczywiście znajomość języka uczniów odpowiada tym poziomom klasyfikacyjnym, sprawdza się opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji.

Ogólna charakterystyka egzaminu maturalnego – poziom podstawowy

Część pisemna egzaminu na poziomie podstawowym trwa 120 minut. W skład zestawu arkusza egzaminacyjnego wchodzą zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz wypowiedź pisemna. Egzamin z języka może być zdawany jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy, a arkusze są sprawdzane przez egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Ogólna charakterystyka egzaminu maturalnego – poziom rozszerzony

Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części. Pierwsza z nich trwa 120 minut, a druga 70 minut. Egzamin na poziomie rozszerzonym może być zdawany jako egzamin z przedmiotu dodatkowego. Na egzamin składają się zadania testujące następujące umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych, stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz przygotowanie wypowiedzi pisemnej. Podobnie jak w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym, arkusze są sprawdzane przez egzaminatorów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin maturalny z języka angielskiego 2012 – część ustna

W 2012 roku po raz pierwszy nie został z góry określony poziom egzaminu ustnego. Będzie miał zmienioną i wspólną dla wszystkich zdających formułę. Szczegółowe omówienie zmian prezentujemy w naszym artykule o maturze ustnej z języka angielskiego w 2012 roku. Egzamin ustny będzie trwał około 15 minut i może być zdawany jako egzamin z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego. Zadania stojące przed zdającymi w czasie egzaminu ustnego to: rozmowa wstępna, rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, wypowiedź na podstawie materiały stymulującego i odpowiedź na dwa pytania.

Formuła egzaminu ustnego z języka angielskiego 2012

Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią. Podstawowe zmiany w formule egzaminu ustnego w 2012 roku w porównaniu z poprzednimi latami to:

 • Wszyscy uczniowie zdają ten sam egzamin, a nie jedynie zadeklarowany wcześniej poziom.
 • Zarówno na podstawowym, jak i na rozszerzonym poziomie egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, trwającej około 2 minut. Pada w niej kilka pytań z katalogu pytań dostępnych wyłącznie dla egzaminującego. Pytania dotyczą życia i zainteresowań zdającego. Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną.
 • Pierwsze zadanie to rozmowa z odgrywaniem roli, trwająca maksymalnie 3 minuty, w tym około 30 sekund poświęconych jest na zapoznanie się z poleceniem. Ta rozmowa jest oparta na opisie sytuacji. Zdający musi odnieść się do czterech elementów podanych w poleceniu i właściwie reagować na wypowiedzi egzaminującego. Role przyjmowane przez zdającego odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach, w jakich mógłby się znaleźć w przyszłości.
 • Drugie zadanie to opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania. Ta część egzaminu trwa maksymalnie 4 minuty. Zdający opisuje zdjęcie z zestawu i odpowiada na trzy pytania z nim związane. Pytania są zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego.
 • Ostatnie, trzecie zadanie to wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. Ta część egzaminu trwa maksymalnie 5 minut, w tym około 1 minuta poświęcona jest na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym. Zadanie polega na tym, że na bazie materiału wizualnego zdający wybiera element najlepiej pasujący do polecenia; wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe i odpowiada na dwa pytania związane z materiałem. Pytania są zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego.

Sposób oceniania na maturze ustnej z angielskiego 2012

Oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego dokonują członkowie  przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, przyznając punkty zgodnie z kryteriami oceniania
egzaminu ustnego. Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach:

 • sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów);
 • zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego;
 • poprawność struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego;
 • wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego;
 • płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się pod uwagę stopień realizacji przez zdającego
czterech elementów wskazanych dla każdego zadania:

 • w zadaniu 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu;
 • w zadaniu 2: opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania;
 • w zadaniu 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi na dwa pytania.

Zdający powinien nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów zadania, ale również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego elementu.
W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się również pod uwagę następujące kwestie:

 • adekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy/zadanego pytania;
 • zakres pomocy ze strony egzaminującego.

Ocena umiejętności językowych dokonywana jest dla całej wypowiedzi zdającego, począwszy od rozmowy wstępnej. W ocenie zakresu i poprawności struktur leksykalno-gramatycznych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i poprawność użytych struktur leksykalno-gramatycznych oraz wpływ ewentualnych błędów językowych na komunikację. W ocenie wymowy i płynności wypowiedzi bierze się pod uwagę poprawność wymowy w zakresie pojedynczych dźwięków i/lub akcentowania i/lub intonacji oraz ogólną płynność wypowiedzi.

Tags