Liczby

Właściwa wymowa liczb w języku angielskim sprawia wiele kłopotów. Upewnij się, że wiesz jak prawidłowo wymawiać poniższe liczby:

 • 12.4 (twelve point four)
 • 2/3 (two thirds), 4/5 (four fifths), 7/12 (seven over twelve)
 • 22 (two squared), 43 (four cubed), 59 (five to the power of nine)
 • 67% (sixty-seven per cent)
 • 6 m x 10 m (six metres by ten metres)
 • My phone number is 70455. (seven o four double five)
 • The city was founded in 1021. (ten twenty one)
 • Shakespeare wrote Hamlet around 1600. (sixteen hundred)
 • The company was established in 1901. (nineteen o one)
 • Jack first visited Russia in 1993. (nineteen ninety-three)
 • Poland joined the EU in 2004. (two thousand and four)
 • Euro 2012 is held in Poland and Ukraine. (twenty twelve)
 • My father was born during the World War II. (/we:ld wo: ‚tu:/, not world war the second)

Sprawdź także w Wikipedii: Liczby w języku angielskim

Homografy

Homografy to słowa, które pisze się tak samo, ale różnią się od siebie znaczeniem i sposobem wymowy. Zapoznaj się z poniższymi przykładami:

 • I can’t read /ri:d/ your writing.
 • She picked up the letter and read /red/ it.

Sposób wymawiania czasownika read w czasie teraźniejszym jest inna niż w czasie przeszłym.

 • Would you set the VCR to record /ri’ko:d/ The Simpsons for me tonight?
 • I spent a lot of time listening to records /’reko:ds/.

Niektóre części mowy mają taką samą postać, np. import, export, record, live, row. Różnica w ich wymowie polega na tym, że czasowniki są akcentowane na ostatnią sylabę, a rzeczowniki na sylabę pierwszą. Z kolei czasownik live ma wymawia się z innymi głoskami niż przysłówek live, podobnie jak rzeczownik row oznaczający rząd siedzeń lub kłótnię. Porównaj:

 • I always use /ju:z/ the same shampoo.
 • Try to make good use /ju:s/ of your time.
 • Plants can’t live /liv/ without water.
 • U2 is singing live /laiv/ on TV tonight.
 • A sudden gust of wind /wind/ blew the paper out of his hand
 • I hate watches that you have to wind /waind/.
 • Can you see me in the photo? I’m in the back row /r..u/ on the left.
 • He had just had a row /rau/ with his wife.

Homofony

Homofony to słowa, które brzmią dokładnie tak samo, ale maja inne znaczenie i inaczej się je zapisuje. Na przykład, kiedy słyszysz /pein/ to nie wiesz, czy twój rozmówca ma na myśli szybę (a pane) czy nieprzyjemne doznanie bólu (pain). Musisz to wywnioskować z kontekstu zdania. Inne przykłady homofonów to:

 •  aloud/allowed = /..’laud/
  • You’re not allowed to talk during the test.
  • Read this passage aloud.
 •  faze/phase = /feiz/
  • Mark was embarrassed, but it didn’t faze Steve a bit.
  • The project is only in the initial phase as yet, but it’s looking quite promising.
 •  flu/flew = /flu:/
  • She couldn’t go because she had flu.
  • The window suddenly flew open.
 •  knew/new = /nju:/
  • No one knew where Jackie was.
  • Have you seen their new baby?
 •  meat/meet = /mi:t/
  • I don’t eat meat.
  • Let’s meet for dinner.
 •  our/hour = /au../
  • You can stay at our house.
  • The exam lasted an hour and a half.
 •  pane/pain = /pein/
  • I watched the rain as it pounded against the window pane.
  • He felt a sharp pain in his stomach.
 •  sole/soul = /s..ul/
  • There is a hole in the sole of my shoe.
  • She knew in her soul that Jim was never going to change.
 •  some/sum = /s^m/
  • I’ve got to do some more work before I can go out.
  • My aunt left me a small sum of money when she died.
 •  weak/week = /wi:k/
  • She felt weak with emotion at the sight of him.
  • I go to the cinema about once a week.
 •  weather/whether = /’weTH../
  • What will the weather be like tomorrow?
  • She asked me whether I was interested in working for her.

Słowa często wypowiadane w nieprawidłowy sposób

Poniższe słowa często sprawiają trudności osobom uczącym się języka angielskiego. Upewnij się, że wiesz dokładnie jak je wypowiadać.

 • apostrophe = /..’postr..fi/
 • comb = /k..um/
 • comfortable = /’k^mft..b..l/
 • hiccough = /’hik^p/
 • knowledge = /’nolidZ/
 • mountain = /’mauntIn/
 • muscle = /’m^s..l/
 • pseudonym = /’sju:d..nim/
 • psychology = /sai’kol..dZi/, psychiatry = /sai’kai..tri/
 • receipt = /ri’si:t/
 • subtle = /’s^tl/
 • whistle = /’wis..l/

Tags